top of page


 

Artikel 1. Definities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

1. Offerte: alle aanbiedingen van MooiSa Fotografie aan (rechts)personen waarmee beoogd wordt een overeenkomst aan te gaan.

2. Overeenkomst: de overeenkomst van opdracht tussen MooiSa Fotografie en opdrachtgever

3. Opdracht: de dienst of het product dat door de MooiSa Fotografie geleverd zal worden.

4. Fotograaf: MooiSa Fotografie, tevens gebruiker van deze algemene voorwaarden en opdrachtnemer.

5. Opdrachtgever: de (rechts)persoon of personen waarmee MooiSa Fotografie de overeenkomst gesloten heeft, tevens de aanvaarder van deze algemene voorwaarden.

6. Annuleren: beëindiging of ontbinding van de overeenkomst.

7. Schriftelijk: elektronische communicatie zoals e-mail, mits de identiteit van de afzender en de authenticiteit van de communicatie voldoende vaststaat. De bewijslast betreffende ontvangst van elektronische communicatie ligt te allen tijde bij opdrachtgever.
 

Artikel 2. Toepassing

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen fotograaf en opdrachtgever, alsmede op alle offertes, aanbiedingen en overeenkomsten.

2. Bepalingen of voorwaarden gesteld door opdrachtgever die afwijken van, of niet voorkomen in, deze algemene voorwaarden zijn voor fotograaf slechts bindend indien en voor zover deze door fotograaf uitdrukkelijk en schriftelijk zijn aanvaard.
3. Algemene voorwaarden van de opdrachtgever worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.

 

Artikel 3. Aanbod

1. Fotograaf doet een aanbod in de vorm van een offerte of prijslijst.

2. Tenzij anders is overeengekomen, verliest het aanbod haar geldigheid 30 dagen na de datum van verzending door de fotograaf.

3. Prijsopgaven in aanbiedingen en offertes kunnen wijzigingen ondergaan door (onvoorziene) verandering in de werkzaamheden of prijsstijging van de grondstoffen. Fotograaf zal opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen.

 

Artikel 4. Aanvaarding van de opdracht

1. De opdrachtgever dient het aanbod expliciet en schriftelijk te aanvaarden. Indien opdrachtgever dit nalaat, maar er desondanks mee instemt, of althans die indruk wekt, dat fotograaf werk verricht in het kader van de overeenkomst, dan wordt het aanbod als aanvaard beschouwd. Tevens wordt het aanbod als aanvaard beschouwd wanneer een (aan)betaling is voldaan.

2. Fotograaf houdt zich het recht voor een opdracht te weigeren indien na aanvaarding nieuwe informatie beschikbaar komt die uitvoering voor  de fotograaf  onaanvaardbaar maken.

3. Na aanvaarding kan de overeenkomst slechts met wederzijdse instemming worden gewijzigd. Fotograaf is in dat geval gerechtigd de voor de overeenkomst verschuldigde prijs aan te passen.

  

Artikel 5. Uitvoering van de opdracht

1. MooiSa Fotografie zal de opdracht naar het beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap, in de stijl waarin fotograaf gebruikelijk werkt, uitvoeren.

2. Fotograaf spant zich in en zal naar beste kunnen handelen in de gegeven en bestaande omstandigheden tijdens de fotoshoot en/of reportage. Opdrachtgever verplicht zich de omstandigheden voor fotograaf zo gunstig mogelijk te maken en waar nodig maatregelen te treffen, waaronder, doch niet uitsluitend, het instrueren van andere aanwezigen.

3. Fotograaf levert de beelden af in de door haar gebruikelijk gehanteerde stijl, waarbij een globale beeldoptimalisatie wordt toegepast op onder meer licht, kleur, contrast en uitsnede. Hierbij zal door fotograaf slechts enige nabewerking plaatsvinden om bestaande elementen in de foto te verwijderen of te verminderen, waaronder, doch niet uitsluitend begrepen het wegwerken of verminderen van storende elementen in de omgeving en zaken van tijdelijke aard. Nabewerking hierbuiten is enkel na overleg met fotograaf en kan extra kosten met zich meebrengen.

4. Opdrachtgever is gehouden al datgene te doen en laten wat redelijkerwijs nodig en wenselijk is om een tijdige en juiste uitvoering van de opdracht mogelijk te maken.

 
Artikel 6. Cadeaubonnen

1. Cadeaubonnen zijn niet vatbaar voor het herroepingrecht en kunnen niet retour gezonden worden.

2. Cadeaubonnen hebben een onbeperkte geldigheidsduur na uitgiftedatum.
3. Cadeaubonnen zijn persoonsgebonden en kunnen niet overgedragen worden aan derden.
4. Cadeaubonnen blijven hun waarde behouden en gaan niet mee in prijswijzigingen.  

5. Overwaarde van een cadeaubon (bijvoorbeeld wanneer de bon ingeleverd wordt voor een ander type en goedkopere fotoshoot dan vermeld) wordt niet terugbetaald bij inlevering van de bon.

 

Artikel 7. Fotoboek

1. Fotoboeken worden naar eigen inzicht, kunde en stijl van fotograaf ontworpen.

2. Het eerste ontwerp van een fotoalbum zal binnen 6 weken digitaal voorgelegd worden.

3. Opdrachtgever krijgt maximaal twee maal de gelegenheid wijzigingen in het ontwerp aan te laten brengen. Een groter aantal wijzigingen en/of wijzigingen op een later tijdstip, zijn enkel tegen betaling mogelijk.

4. Uiterlijk drie weken na gevraagde wijzigingen legt fotograaf een nieuw ontwerp voor aan opdrachtgever.

5. Fotograaf laat fotoboeken niet eerder drukken dan opdrachtgever het ontwerp heeft goedgekeurd. Indien de klant er voor kiest het ontwerp niet in te willen zien alvorens bestellen dan is dit het risico van de klant.

6. Wanneer de ontwerpfase in gang gezet is, of al afgerond is, kan niet meer afgezien worden van afname van het boek.
7. Lid 3, 4 en 5 zijn niet van kracht op een verassingalbum.

 

Artikel 8. Levering

1. Fotograaf hanteert, tenzij anders overeengekomen, slechts geschatte levertijden.

2. Digitale fotobestanden van Zwangerschap of Newborn worden uiterlijk twee weken nadat ze door opdrachtgever besteld zijn via WeTransfer aan de opdrachtgever geleverd/verzonden. Bij een trouwreportage staat hier vier tot zes weken voor.

3. RAW-bestanden worden niet geleverd (zie ook Artikel 13.9)

 

Artikel 9. Vergoeding

1. Indien door partijen geen vergoeding is overeengekomen, is de door de fotograaf gebruikelijk gehanteerde vergoeding van toepassing.

2. Indien niet van een gebruikelijke vergoeding gesproken kan worden, rekent fotograaf een redelijke en billijke vergoeding voor het geleverde.

3. Indien aannemelijk is dat fotograaf hogere kosten heeft gemaakt en/of meerwerk heeft verricht, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren zal fotograaf dit doorberekenen aan opdrachtgever.

4. De uiteindelijke vergoeding wordt gebaseerd op basis van verrichte werkzaamheden en gemaakte kosten op basis van nacalculatie met inachtneming van de overeengekomen uurprijs en andere gebruikelijk gehanteerde prijzen.

5. Alle door fotograaf genoemde bedragen zijn inclusief BTW en reiskosten binnen Nederland, tenzij anders overeengekomen.

 

Artikel 10. Betalingsvoorwaarden

1. MooiSa Fotografie zal voor het door opdrachtgever verschuldigde bedrag een (elektronische)factuur sturen aan de opdrachtgever, tenzij anders is overeengekomen.

2. Tenzij anders is overeengekomen, bedraagt de betalingstermijn 14 dagen na factuurdatum.

3. De factuur met betrekking tot de aanbetaling van de opdracht, dient binnen 14 dagen na factuurdatum te zijn voldaan. Indien de in dit lid benoemde aanbetaling niet binnen de daarin gestelde termijn is voldaan, vervalt de boeking.
4. Bij ontbinding van de overeenkomst door de opdrachtgever, wordt de aanbetaling door MooiSa Fotografie niet vergoed.
5. Indien een factuur niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan is over het openstaande factuurbedrag een standaard vergoeding van €50,- verschuldigd evenals de standaard wettelijke rente zonder nadere ingebrekestelling door fotograaf.

 

Artikel 11. Annulering en opschorting

1. Indien een factuur niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan kan de fotograaf, nadat opdrachtgever hiervan op de hoogte is gesteld, al haar werkzaamheden ten behoeve van de opdrachtgever opschorten totdat het bedrag van de factuur is voldaan.

2. Indien opdrachtgever niet tijdig de benodigde informatie voor de uitvoering van de opdracht verstrekt of verzuimt (tijdig) aanwezig te zijn, terwijl dit voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijk is, is fotograaf gerechtigd de overeenkomst op te schorten of te ontbinden.

3. Opschorting, dan wel ontbinding van de overeenkomst geschiedt schriftelijk.

4. Bij ontbinding van de overeenkomst door opdrachtgever brengt fotograaf 25% van de overeengekomen totaalprijs in rekening.

5. In geval van ernstige omstandigheden waardoor het voor fotograaf niet mogelijk is de opdracht zelf op de overeengekomen datum uit te voeren, zal fotograaf indien nodig zorg dragen voor een vervangende fotograaf, of indien mogelijk een nieuwe datum overeenkomen.

6. Indien door te rechtvaardigen omstandigheden, waaronder doch niet uitsluitend ziekte en extreme weersomstandigheden, het onmogelijk is de opdracht op de overeengekomen datum uit te voeren, zal niet vaker dan drie maal in overleg een nieuwe datum overeengekomen worden.
7. In geval van annulering van een trouwreportage gelden de volgende bepalingen:
7.1 Bij annulering tenminste 30 dagen voor de geplande trouwreportage zal MooiSa Fotografie 25% van het overeengekomen bedrag in rekening brengen.
7.2 Bij annulering binnen 30 dagen voor de geplande trouwreportage zal MooiSa Fotografie 50% van het overeengekomen bedrag in rekening brengen.
7.3 Bij annulering binnen 48 uur voor aanvang van de geplande trouwreportage zal MooiSa Fotografie 75% van het overeengekomen bedrag in rekening brengen.

 

Artikel 12. Klachten

1. Bezwaren tegen een factuur dienen uiterlijk binnen 5 dagen na ontvangst van de factuur schriftelijk te worden voorgelegd aan de fotograaf.

2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst dienen uiterlijk binnen 7 dagen na ontvangst van de fotobestanden schriftelijk te worden voorgelegd aan de fotograaf.

3. Klachten na de in lid 1 en 2 genoemde termijn worden niet meer in behandeling genomen.

4. Ingediende klachten of bezwaren schorten de betalingsverplichting niet op.

 

Artikel 13. Auteursrecht

1. Elke overeenkomst houdt mede de in dit artikel omschreven licentie in met betrekking tot het fotografisch werk van fotograaf, indien niet anders overeengekomen.

2. Het auteursrecht alsmede andere rechten van intellectuele eigendom op alle in het kader van de opdracht ontwikkelde werken berust bij fotograaf.

3. Fotograaf houdt zich het recht voor de werken te gebruiken voor eigen promotionele doeleinden en publicaties, waaronder, doch niet uitsluitend, website en weblog, portfolio, advertenties, social media, tijdschriftartikelen, in drukwerk, beursmateriaal en demonstratie materiaal.

4. Opdrachtgever is niet gerechtigd het werk te verveelvoudigen of openbaar te maken buiten de huiselijke kring, tenzij anders is overeengekomen.

5. Opdrachtgever is nadrukkelijk niet gerechtigd de foto’s voor zakelijke of commerciële doeleinden, althans voor andere doeleinden buiten de huiselijke kring, te gebruiken of te verhandelen zonder voorafgaande toestemming van fotograaf.

6. Opdrachtgever is, tenzij anders overeengekomen, niet bevoegd sublicenties te verlenen aan derden, noch haar eigen licentie over te dragen.

7. Opdrachtgever dient schriftelijk toestemming te vragen voor het inzenden van een foto ten behoeve van wedstrijden en publicaties door derden.

8. Opdrachtgever dient de persoonlijkheidsrechten van fotograaf, waaronder de verplichting tot naamsvermelding, zoals vermeld in artikel 25 Aw in acht te nemen.

9. Digitaal of analoog bewerken of wijzigen van de geleverde werken is niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van fotograaf.

10. Elk gebruik van een werk van fotograaf dat niet is overeengekomen, wordt beschouwd als een inbreuk op het auteursrecht van fotograaf.

11. Bij inbreuk op de auteursrechten en/of persoonlijkheidsrechten van fotograaf, rekent fotograaf drie maal de gebruikelijke  licentievergoeding voor een dergelijk geval, ter vergoeding van de geleden schade.

12. Schadevergoeding geeft geen recht op verder gebruik van het werk van de fotograaf.

 

Artikel 14. Portretrecht

1. Fotograaf houdt zich het recht voor de werken te gebruiken voor eigen promotionele doeleinden en publicaties, waaronder, doch niet uitsluitend, website en weblog, portfolio, advertenties, social media, tijdschriftartikelen, in drukwerk, beursmateriaal.

2. Fotograaf houdt zich het recht voor de werken te licentieren aan derden ter promotie.

3. Bezwaar tegen openbaarmaking van portretten dient voorafgaand aan de overeenkomst bij fotograaf schriftelijk bekend gemaakt te worden.

4. Wanneer bovenstaande niet gewenst is zal er een bedrag van €250,- in rekening worden gebracht.

 

Artikel 15. Aansprakelijkheid

1. Fotograaf is niet aansprakelijk voor enige schade ontstaan bij opdrachtgever, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van de fotograaf of diens vertegenwoordigers.

2. Fotograaf is niet aansprakelijk voor kleurafwijkingen op niet-gekalibreerde beeldschermen of afdrukken die niet door fotograaf geleverd zijn.
3. Fotograaf zal de geleverde materialen maximaal twee jaar bewaren. Fotograaf is niet aansprakelijk voor het verloren gaan van
bestanden die fotograaf aan het (rechts)personen geleverd heeft.

4. De aansprakelijkheid is beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag.
 

Artikel 16. Wijzigingen van deze algemene voorwaarden

1. Fotograaf houdt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

2. Wijzigingen worden tijdig en schriftelijk door fotograaf aan opdrachtgever medegedeeld.

3. Indien opdrachtgever een voorgestelde wijziging niet wil accepteren, kan hij tot de datum waarop de nieuwe algemene voorwaarden van kracht worden de overeenkomst beëindigen tegen deze datum.

Artikel 17. Overige bepalingen
1. Indien een bepaling uit de overeenkomst en/of de algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijkt te zijn, blijven de overige
bepalingen en de overeenkomst in stand.
2. Op alle rechtsverhoudingen tussen fotograaf en opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.


 

Algemene Voorwaarden

bottom of page